skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Biologiya
 

Gəlin, Biologiyadan nə bildiyinizə baxaq və Skoool™ ilə Biologiyanın genetika fondunun dərinliklərinə varaq.

Insan orqanizmi yüz milyon hüceyrə və 6 milyard kilometr DNT-dən ibarətdir ki, bu da Aya çatmaq və səkkiz min dəfə geri qayıtmaq üçün kifayətdir. Təbiət və insan orqanizmi heyrətamiz nümunədir.

Biologiya Dərsləri - 10–11-ci siniflər
Biologiya Multimedia Mənbələri - 10 – 11-ci siniflər


10-11-ci siniflər üçün Biologiya Multimedia Mənbələri
1. Aerob tənəffüs
Aerob tənəffüs barədə məlumat verərək bunu izah edir.
Learn Step Aerob tənəffüs
2. Əhalinin artımı və yayılması
Orqanizmlərin yaşadığı yer, populasiya və ekosistem anlayışlarını öyrənin. Sürətlə artan insan əhalisinin səbəb olduğu problemləri göstərin.
Learn Step Əhalinin artımı və yayılması
3. İnsanın ətraf mühitə təsiri
İnsan fəaliyyətinin havaya təsir etməsi daxil olmaqla, ətraf mühitə təsirləri haqqında öyrənək.
Learn Step İnsanın ətraf mühitə təsiri
4. Oksigensiz tənəffüs
Oksigensiz tənəffüsü izah və təsvir edir. Mövzu ilə bağlı suallar daxildir.
Learn Step Oksigensiz tənəffüs
5. Parnik effekti
İnsan fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirləri arasında havaya da təsirinin olduğunu öyrənirik.
Learn Step Parnik effekti
6. Kvadratdan istifadə etməklə populyasiyadan nümunələrin götürülməsi
Nümunəgötürmə üçün kvadratdan necə istifadə edildiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Kvadratdan istifadə etməklə populyasiyadan nümunələrin götürülməsi
7. Turşulu yağış
Kükürd dioksid, karbon dioksid və azot oksidlərinin necə turşulu yağış əmələ gətirməsini öyrənək - onun nəticələrinə və turşulu yağışla mübarizə yollarına nəzər salaq.
Learn Step Turşulu yağış
8. Artım Əyrisi
Populyasiyanın artımını ifadə etmək üçün istifadə olunan artım əyrisi və bunun mənasını başa düşək.
Learn Step Artım Əyrisi
9. Populyasiyanın sayına təsir göstərən amillər
Populyasiyanın sayına təsir göstərən amilləri nəzərdən keçirin.
Learn Step Populyasiyanın sayına təsir göstərən amillər
10. Qarşılıqlı asılılıq və yırtıcılar
Növlər arasında qarşılıqlı asılılıq və yırtıcıların mövcudluğunun populyasiyanın sayına necə təsir etdiyinibaşa düşək. Simbioz (mutualizm), resurslar uğrunda rəqabət, köç və bioloji icmaları başa düşək.
Learn Step Qarşılıqlı asılılıq və yırtıcılar
11.Adaptasiya və sağ qalma
Heyvan və bitkilərin sağ qalmaq üçün adaptasiyanın nə üçün vacib olduğunu, müxtəlif orqanizmlərin təbii mühitdə yaşamaq üçün necə adaptasiya edildiklərini başa düşək.
Learn Step Adaptasiya və sağ qalma
12. Təbiətdə Enerji Axını
Yaşamaq üçün canlı orqanizmlərin enerjini necə aldıqlarını öyrənək.Qida zənciri haqqında giriş məlumat; istehsalçı və istehlakçı terminlərini (birinci konsument, ikinci konsument, üçüncü konsument) və trofik səviyyələr.
Learn Step Təbiətdə Enerji Axını
13. Redusentlər
Öldükdə orqanizmlərdə nə baş verdiyini görək.
Learn Step Redusentlər
14. Qida Zənciri Piramidası
Qidalanma (say) piramidalarının qida zəncirində hər bir trofik səviyyədə olan orqanizmlərin sayını göstərən diaqramlar olduğunu öyrənək.
Learn Step Qida Zənciri Piramidası
15. Azot tsikli
Azot tsiklini ətraflı öyrənək.
Learn Step Azot tsikli
16. Biokütlə piramidası
Biokütlə piramidasına nəzər yetirək və onların istifadəsini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Biokütlə piramidası
17. Qida zəncirində itkiyə gedən enerji
Qida zəncirlərində enerjinin necə itkiyə getdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Qida zəncirində itkiyə gedən enerji
18. Trofik Şəbəkələr
Trofik şəbəkənin nə olduğunu və iş mexanizmini öyrənməyə çalışaq.
Learn Step Trofik Şəbəkələr
19. Adaptasiya və sağ qalma
Müxtəlif orqanizmlərin təbii mühitdə yaşamaq üçün necə adaptasiya edildiklərini öyrənməyə çalışaq.
Learn Step Adaptasiya və sağ qalma
20. Hüceyrənin mayalanması
İnsanlarda və çiçək açan bitkilərdə mayalanmanın erkək və dişi hüceyrələrin birləşməsi olduğunu öyrənək.
Learn Step Hüceyrənin mayalanması
21. Resurslar uğrunda rəqabət
Resurslar məhdud olduqda bitki və heyvanların bir-birilə yarışacağını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Resurslar uğrunda rəqabət
22. Qida zəncirləri
Qida zəncili - ekosistem
Learn Step Qida zəncirləri
23. Qlükozanın (üzüm şəkəri) tətbiq sahələri
Öyrənirik ki, fotosintez zamanı əldə olunan qlükoza tənəffüs, yaxud digər kimyəvi çevrilmələrdə isifadə olunur.
Learn Step Qlükozanın (üzüm şəkəri) tətbiq sahələri
24. Təbii mühitlər
Müxəlif təbii mühitlərdə yaşaya biləcək orqanizmləri müəyyən etmək üçün onların necə fərqli xüsusiyyətlərə malik olduğunu öyrənək.
Learn Step Təbii mühitlər
25. Fotosintezin sürəti
Fotosintezin sürətini ölçmək qaydasını öyrənərək buna hansı amillərin təsir etdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Fotosintezin sürəti
26. Populyasiyanın sayı
Bitki və heyvan hüceyrələrində rast gəlinən strukturların bəzilərinin adları və funksiyaları haqqında öyrənək.
Learn Step Populyasiyanın sayı
27. Nümunəgötürmə üsulu
Cəngəllikdə heyvanları toplamağın müxtəlif metodlarını öyrənək.
Learn Step Nümunəgötürmə üsulu
28. Populyasiyanın sayında baş verən mövsümi dəyişikliklər
Təbii mühitlərində mövsümi dəyişiklər zamanı sağ qalmaq üçün bəzi orqanizmlərin necə adaptasiya olduğunu başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Populyasiyanın sayında baş verən mövsümi dəyişikliklər
29. Sosial qanunauyğunluqlar - qruplar şəklində yaşayış
Sosial qanunauyğunluqlar - qruplar şəklində yaşayışı ilə tanış olun.
Learn Step Sosial qanunauyğunluqlar - qruplar şəklində yaşayış
30. Kvadratdan istifadə
Bitki populyasiyanın sayını hesablamaq üçün kvadratdan istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Kvadratdan istifadə
31. Müxtəliflik
Bitki və heyvanları aralarındakı oxşar və fərqli cəhətlərə görə qruplara ayırmaq olar.
Learn Step Müxtəliflik
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.