skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Riyaziyyat
 

Riyaziyyatın həyəcanlandırıcı dünyasına daxil olmanız üçün Skoool buradadır.

Buradan siz araşdırmağa başlaya və ya sinifdə sizə qaranlıq qalan məlumatların müxtəlif izahını tapa bilərsiniz.
Riyaziyyat dərsləri - 5 – 9-ci siniflər
Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları - 5 – 9-ci siniflər


5-9-ci siniflər üçün Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları
1. Pifaqor teoremi - Hipotenuz Məchul Olduqda
Düzbucaqlı üçbucağın iki tərəfi məlum olduqda hipotenuzu tapmağı öyrənək.
Learn Step Pifaqor teoremi - Hipotenuz Məchul Olduqda
2. Kəslərin toplanması və çıxılması
Eyni surətə malik kəsrlərin toplanması haqqında giriş etmək.
Learn Step Kəslərin toplanması və çıxılması
3. Cəbri kəsr
Surət və məxrəcində cəbri ifadələr olduqda vuruqlara ayırma üsulundan necə istifadə etməyi öyrənin.
Learn Step Cəbri kəsr
4. Bucağın ölçülməsi 1 - İti və Kor bucağın simulyasiyası
İti və kor bucaqları dəqiq qurmaq və ölçmək.
Learn Step Bucağın ölçülməsi 1 - İti və Kor bucağın simulyasiyası
5. Bucaq ölçüsü II hissə - Qabarıq olmayan bucağın qurulması simulyasiyası
Qabarıq olmayan bucağın qurulması simulyasiyası.
Learn Step Bucaq ölçüsü II hissə - Qabarıq olmayan bucağın qurulması
6. Bucaq növləri
Bucaqların iti, kor və qabarıq olmayan kimi növlərininin necə təyin edilməsi yollarını öyrənin.
Learn Step Bucaq növləri
7. X oxuna nəzərən (bucaq)
X oxuna nəzərən bucağın Sin, Cos və ya Tan qiymətini tapmağı öyrənin.
Learn Step X oxuna nəzərən (bucaq)
8. Nisbətlər əsasında bucaqların qiymətinin tapılması
Nisbətlər veriləndə triqonometrik bucaqların tapılması üçün kalkulyatordan necə istifadə edilməsi yollarını öyrənin.
Learn Step Nisbətlər əsasında bucaqların qiymətinin tapılması
9. Üçbucağın sahəsi
İti və korbucaqlı üçbucaqlarda sahənin hesablanma qaydalarını öyrənin.
Learn Step Üçbucağın sahəsi
10. Perpendikulyar xətlər
Pərgar və xətkeşdən istifadə edərək xətləri və bucaqları tən bölməyin yolunu öyrənək.
Learn Step Perpendikulyar xətlər
11. Dekart koordinat sistemi
Dekart koordinat sistemində qurulmuş nöqtələrin koordinatlarını oxumağı öyrənək.
Learn Step Dekart koordinat sistemi.
12. Bucaq növləri
Koordinatlardan istifadə etməklə koordinat müstəvidə nöqtələri tapmağın yolunu başa düşək.
Learn Step Bucaq növləri
13. Adi kəsrlər
Adi kəsrlər haqqında məlumat.
Learn Step Adi kəsrlər
14. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
Onluq kəsrlərin toplanmasını və çıxılmasını qaydaları ilə tanış olun.
Learn Step Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
15. Onluq kəsrlər
Onluq kəsrlərlə tanışlıq.
Learn Step Onluq kəsrlər
16. 2-ci hissə - İki həddin kvadratları fərqinin vuruqlara ayrılması
İki həddin kvadratları fərqinin vuruqlara ayrılmasını öyrənin.
Learn Step 2-ci hissə - İki həddin kvadratları fərqinin vuruqlara ayrılması
17. Xətti tənliklər
Xətti tənliyə əsasən düz xəttin qurulması haqqında öyrənin.
Learn Step Xətti tənliklər
18. İfadələr
Dəyişəni olan ifadələri sadələşdirməyin yolunu öyrənək.
Learn Step İfadələr
19. Vuruqlar 1 – Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması
Birhədlinin coxhədliyə vurulması və əksinə, coxhədlidən ortaq vuruğu tapıb mötərizə xaricinə çıxarma üsulunu oyrənin.
Learn Step Vuruqlar 1 – Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması
20. Vuruqlar 2 - x kvadratının əmsalının 1-dən böyük olduğu halda kvadtar üçhədlinin vuruqlara ayrılması
X kvadratının əmsalının 1-dən böyük olduğu halda kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması.
Learn Step Vuruqlar 2 - x kvadratının əmsalının 1-dən böyük olduğu halda kvadtar üçhədlinin vuruqlara ayrılması
21. Vuruqlar 1 – Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması
x2 + bx + c. Kvadratüçhədlinin vuruqlara ayrılmasını öyrənin
Learn Step Vuruqlar 1 – Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması
22. Vuruqlar1 –Qruplaşdırma üsulu ilə çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması
Qruplaşdırma üsulu ilə çoxhədlilərin vuruqlara ayrılmasını öyrənin.
Learn Step Vuruqlar1 –Qruplaşdırma üsulu ilə çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması
23. Vuruqlar1 –Çoxhədlilərin qruplaşdırılması
Qruplaşdırma üsulu ilə coxhədlinin vuruqlara ayrılmasını öyrənin.
Learn Step Vuruqlar1 –Çoxhədlilərin qruplaşdırılması
24. Sahə
Düzbucaqlı və kvadratın sahəsinin hesablanması üçün düsturun tapılması.
Learn Step Sahə
25. Pifaqor Teoremi-hansı hallarda istifadə edildiyini müəyyən edin
Pifaqor teoreminin hansı vəziyyətlərdə üçbucaq ilə bağlı misalların həll edilməsində istifadə edildiyini öyrənin.
Learn Step Pifaqor Teoremi-hansı hallarda istifadə edildiyini müəyyən edin
26. Tam ədədlər
Müsbət və mənfi ədədlərin toplanması anlayışı haqqında giriş etmək.
Learn Step Tam ədədlər
27. Tam ədədlərin təqdimatı
Mənfi ədəd anlayışına giriş etmək.
Learn Step Tam ədədlərin təqdimatı
28. Xətti tənlik
Xətti tənliyi tanımaq qaydasını öyrənək.
Learn Step Xətti tənlik
29. Dəyişənlərin vurulması
Hər hansı bir ifadədə dəyişənlər və hədləri necə vurmağın qaydasını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Dəyişənlərin vurulması
30. Tam bölünən
Tam bölünənlər mövzusuna giriş.
Learn Step Tam bölünən
31. Ədədi ardıcıllıq
Ədədi ardıcıllıq haqda məlumat.
Learn Step Ədədi ardıcıllıq
32. Pifaqor Teoremi-məlum olmayan katetlər
Katetləri məlum olmayan düzbucaqlı üçbucaq ilə bağlı məsələlərin necə həll edildiyini öyrənin.
Learn Step Pifaqor Teoremi-məlum olmayan katetlər
33. Onluq kəsrlərin düzülüşü
Tam ədədlər və onluq kəsrləri artan və azalan sira ilə sıralamağın qaydasını öyrənin.
Learn Step Onluq kəsrlərin düzülüşü
34. Mövqe qiyməti
Mövqe qiymətini öyrənək.
Learn Step Mövqe qiyməti
35. Simmetriya müstəviləri
Ümumi bərk cisimlərdə müstəvi simmetriyasını tapmağın qaydasını öyrənin.
Learn Step Simmetriya müstəviləri
36. Rüblərdə koordinatlarına görə nöqtənin qurulması
Koordinatlarına görə Düzbucaqlı koordinat sistemində nöqtəni öyrənin.
Learn Step Rüblərdə koordinatlarına görə nöqtənin qurulması
37. Sadə və mürəkkəb ədədlər
Sadə və mürəkkəb ədədlərin izahı.
Learn Step Sadə və mürəkkəb ədədlər
38. Pifaqor teoreminə dair nümunələr, Hissə 1
Məsələləri həll etməkdə Pifaqor teoreminin necə tətbiq olunduğunu öyrənin.
Learn Step Pifaqor teoreminə dair nümunələr, Hissə 1
39. Pifaqor teoreminə dair nümunələr, Hissə 2
Verilənlərə görə digər tərəfi tapmaqda Pifaqor teoreminin necə tətbiq olunduğunu öyrənin.
Learn Step Pifaqor teoreminə dair nümunələr, Hissə 2
40. Pifaqor teoreminin simulyasiyası
Pifaqor teoremini öyrənin.
Learn Step Pifaqor teoreminin simulyasiyası
41. Pifaqor teoremi
Pifaqor teoremini öyrənin.
Learn Step Pifaqor teoremi
42. Pifaqor teoreminin tətbiqi
Düzbucaqlı üçbucaqlara aid məsələləri həll etmək üçün Pifaqor teoremindən istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Pifaqor teoreminin tətbiqi
43. Nisbət
Nisbətin tərifin öyrənin.
Learn Step Nisbət
44. Absis oxuna görə
Absisi oxuna görə bucağın sinus, kosinus və tangensini tapmağı öyrənək.
Learn Step Absis oxuna görə
45. Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması 2 - Vuruqların nəzərdən keçirilməsi
Kvadrat çoxhədlinin vuruqlara ayrılması üsullarına baxış .
Learn Step Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması 2 - Vuruqların nəzərdən keçirilməsi
46. Dönmə hərəkətləri
Pərgar, xətkeş və transporterdən istifadə etməklə fıqurların dönməsini öyrənək.
Learn Step Dönmə hərəkətləri
47. Pifaqor teoremi - Düzbucaqlı üçbucaq
Düzbucaqlı üçbucağın bir tərəfi, yəni düz bucağı və digər bucağı verildikdə məsələləri həll edək.
Learn Step Pifaqor teoremi - Düzbucaqlı üçbucaq
48. İkidəyişənli iki xətti tənliklər sistemi
Toplama üsulundan istifadə etməklə ikidəyişənli iki xətti tənliklər sistemini həll etməyin qaydasını öyrənək.
Learn Step İkidəyişənli iki xətti tənliklər sistemi
49. Vuruqlar 1 - Birhədlilər
Birhədliləri vuruqlara ayırmaq qaydasını öyrənək.
Learn Step Vuruqlar 1 - Birhədlilər
50. Sinuslar Teoremi
0 ilə 360 dərəcə arasındakı bucaqlar üçün Sinus Teoremindən istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Sinuslar Teoremi
51. Qradiyent (maillik)
İki nöqtəni birləşdirən düz xəttin qradiyentini (mailliyini) tapmaq və paralel və perpendikulyar xətlərin mailliyini araşdırmaq üçün düsturdan istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Qradiyent (maillik)
52. Həndəsi cisimlər
Silindirlər, konuslar, tetraedrlər, prizmalar və piramidalar kimi 3-ölçülü fiqurları adlandırmaq və çəkmək qaydasını öyrənək.
Learn Step Həndəsi cisimlər
53. Kvadrat tənliklərin düsturla həlli
Həqiqi həlləri olan hər hansı mümkün kvadrat tənlikdən istifadə və həllini başa düşmək.
Learn Step Kvadrat tənliklərin düsturla həlli
54. Kvadrat tənliklərin həlli
Kvadrat tənlikləri tanıdıqlarını nümayiş etdirmə, vuruqlara ayırmaq və həll etməyin qaydasını başa düşmək.
Learn Step Kvadrat tənliklərin həlli
55. Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması 2 - x əmsalının birdən böyük olduğu halı həll etmək
X əmsalının birdən böyük olduğu hal üçün Kvadrat Tənlikləri həll etməyin qaydasını öyrənək.
Learn Step Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması 2 - x əmsalının birdən böyük olduğu halı həll etmək
56. Onluq kəsrlərin toplanması
2 onluq kəsrləri toplamağın və çıxmağın qaydasını öyrənək.
Learn Step Onluq kəsrlərin toplanması
57. Birhədlilər
Birhədlinin nə demək olduğunu başa düşək və oxşar birhədliləri necə toplamağı öyrənək.
Learn Step Birhədlilər
58. Triqonometrik funksiyalar
Düzbucaqlı üçbucağın iti bucağı üçün təyin olunmuş üç nisbət triqonometrik funksiyalar adlanır.
Learn Step Triqonometrik funksiyalar
59. Çevirməni başa düşək
Çevirmələrlə bağlı məlumatları anlayaq və istifadə edək.
Learn Step Çevirməni başa düşək
60. Vahid çevrə
Düzbucaqlının sinus, kosinus və tangensinin tapılması üçün vahid çevrədən istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Vahid çevrə
61. Pifaqor teoremi - Məchul tərəfin tapılmasına aid məsələ
Düzbucaqlı üçbucağın iki tərəfi məlum olduqda hipotenuzun tapılmasına aid məsələni izləyin.
Learn Step Pifaqor teoremi - Məchul tərəfin tapılmasına aid məsələ
62. Dəyişənlər
Qeyri-müəyyən sayda olan ədədləri dəyişənlər adlanan hərflərlə ifadə etməyin yolunu öyrənək.
Learn Step Dəyişənlər
63. Rüblərdə işarələrin təyin edilməsi
Vahid çevrəni rüblərə bölmək və bucaqları 90 dərəcədən böyük olan üçbucağın sinus, kosinus və tangensini tapmağın qaydasını öyrənək.
Learn Step Rüblərdə işarələrin təyin edilməsi


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.