skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Fizika
 

Ətalətə düşməyin! Qoy Skoool sizin təhsilinizə bir qədər impuls qatsın, siz də fizikanın öyrənilməsindən həzz alın. İngilis mətnini görməmişəm, amma məncə belə daha yaxşıdır.

Fizika xüsusi cazibədarlığa malik elmdir. O dünyada hər birşeyin necə işlədiyini anlamaqda bizə kömək edir.

Fizika dərsləri - 5 - 9-ci siniflər
Fizika Multimedia Mənbələri – 5-9-ci siniflər


5-9-ci siniflər üçün Fizika Multimedia Mənbələri
1. Qüvvələrin tarazlaşdırılması və tarazlaşdırılmaması
Tarazlaşdırılmış və tarazlaşdırılmamış qüvvələrin əşyaların hərəkətinin istiqamətini necə dəyişməsini qavrayın.
Learn Step Qüvvələrin tarazlaşdırılması və tarazlaşdırılmaması
2. İnfaqırmızı şüalanma
İnsanlar tez-tez infraqırmızı şüaları termal və ya istilik şüalanması adlandırırlar.
Learn Step İnfaqırmızı şüalanma
3. Dalğanın xüsusiyyətləri-sınma
Sınmaların müxtəlif növlərinin və onların necə baş verdiyinin izah edilməsi.
Learn Step Dalğanın xüsusiyyətləri-sınma
4. İşığın tam qayıtması
İşıq dalğalarının tam qayıtması prosesini izah edir.
Learn Step İşığın tam qayıtması
5. Görünən işıq
Görünən işığın xüsusiyyətlərinə nəzər salın. Görünən işığın fibralardan hərəkət etməsini izah edin.
Learn Step Görünən işıq
6. Dalğa qrafikinin çəkilməsi
Dalğanın çəkilməsi üçün prosesi izah edin.
Learn Step Dalğa qrafikinin çəkilməsi
7. Ultrabənövşəyi şüalanma
Ultrabənövşəyi şüalanma haqqında ətraflı öyrənin (xüsusiyyətləri və istifadəsi).
Learn Step Ultrabənövşəyi şüalanma
8. Ultrabənövşəyi işıq
Ultrabənövşəyi şüalanma haqqında ətraflı öyrənin (xüsusiyyətləri və istifadəsi).
Learn Step Ultrabənövşəyi işıq
9. Dalğa nəzəriyyəsi
Dalğa nəzəriyyəsindən su dalğalarını öyrənin.
Learn Step Dalğa nəzəriyyəsi
10. Su dalğaları
Dalğaların dərin sularda hərəkətini öyrənin.
Learn Step Su dalğaları
11. Rentgen şüalanma
Ətraflı şəkildə Rentgen şüalanmasını nəzərdən keçirin (xassələri və istifadəsi). Rentgen şüasına həddən artıq məruz qalmağın təhlükəli tərəflərini izah edin.
Learn Step Rentgen şüalanma
12. Dalğanın xassələri - difraksiya
Dalğa difraksiyası prosesini izah edin.
Learn Step Dalğanın xassələri - difraksiya
13. Səs və ultrasəsin tətbiq sahələri
Dalğa difraksiyası prosesini izah edin.
Learn Step Səs və ultrasəsin tətbiq sahələri
14. Dalğa uzunluğu
Müxtəlif dalğa uzunluqları arasında fərqləri izah edin.
Learn Step Dalğa uzunluğu
15. Analoji və rəqəmsal siqnallar
Analoji və rəqəmsal siqnallar arasındakı fərqi izah edin.
Learn Step Analoji və rəqəmsal siqnallar
16. Seysmik dalğalar
Seysmik dalğaların necə baş verdiyi, habelə, əsas və ikinci dərəcəli dalğalar və seysmik dalğaların necə qeydə alındığı/oxunması izah edilir.
Learn Step Seysmik dalğalar
17. Səs-küy
Hərəkətdə olan siqnalların zəifləməsi yolu ilə səs-küyün necə yarandığı və keyfiyyətin necə aşağı düşdüyü izah olunur.
Learn Step Səs-küy
18. Tarazlaşdırıcı qüvvələr
Taraz olan qüvvələrin cismin hərəkətində heç bir dəyişiklik yaratmadığını öyrənək.
Learn Step Tarazlaşdırıcı qüvvələr
19. Tormozlama məsafəsinə təsir göstərən amillər
Yadda saxlamaq lazımdır ki, maşının tormozlama məsafəsi onun sürətindən və maşını dayandırmaq üçün lazım olan sürtünmə qüvvəsinə təsir edən digər amillərdən asılıdır.
Learn Step Tormozlama məsafəsinə təsir göstərən amillər
20. Qüvvə momentin hesablanması
Bir fırlanma oxunun olduğu situasiyalarda momentlər qaydası və bunun tətbiqinin başa düşülməsi.
Learn Step Qüvvə momentin hesablanması
21. Kinetik Enerjinin Hesablanması
Kinetik enerjinin nə olduğunu başa düşək-bunun necə hesablandığına baxın.
Learn Step Kinetik Enerjinin Hesablanması
22. Maşının təhlükəsizliyi
Hərəkət etməkdə olan maşındakı hər bir adamın kinetik enerjisi olduğunu və hərəkət etməkdə olan hər bir əşya toqquşduğu istənilən bir şeyin üzərində iş görmək qabiliyyətinə malik olduğunu izah edin. Bunları nəzərə alaraq, müasir maşın dizaynının insan təhlükəsizliyinə necə nail olduğunu göstərin.
Learn Step Maşının təhlükəsizliyi
23. Elektrik Sxemlər
Bəsit elektrik sxemləri və bunları ifadə edən işarələri çəkməyin qaydasını öyrənək.
Learn Step Elektrik Sxemlər
24. Saat əqrəbi istiqamətində və saat əqrəbinə əks istiqamətdə olan momentlər
Momentin dönmə qüvvəsinin saat əqrəbi istiqamətində və yaxud saat əqrəbinə əks istiqamətdə olan dönmə qüvvəsini olduğunu öyrənək.
Learn Step Saat əqrəbi istiqamətində və saat əqrəbinə əks istiqamətdə olan momentlər
25. Gündüz və Gecə
Yerin hərəkətinin gecə və gündüzün yaranmasına və Günəşin görünən gündəlik hərəkət etməsinə səbəb olduğunu başa düşək.
Learn Step Gündüz və Gecə
26. Məsafənin zamandan asılılıq qrafiki
Məsafənin zamandan asılılıq qrafikini qurmağı və burada nəyin əks olunduğunu öyrənək və başa düşək.
Learn Step Məsafənin zamandan asılılıq qrafiki
27. Elektrik cərəyanı
Öyrənirik ki, cərəyan dövrədə olan elektrik yüklərinin axınıdır və dövrədə müqavimət nə qədər böyük olarsa, bir o qədər az cərəyan axır.
Learn Step Elektrik cərəyanı
28. Enerji və Yaylar
Potensial enerjinin kinetik enerjiyə necə çevrildiyini müşahidə edək.
Learn Step Enerji və Yaylar
29. Yerin xaricində həyat
Yerin xaricində həyat ideyasını izah edir, onun axtarışını və həyata olan təsirini müzakirə edir.
Learn Step Yerin xaricində həyat
30. Qüvvə və Forma
Öyrənirik ki, qüvvə sadəcə əşyaların sürətini artırıb-azaltmır.
Learn Step Qüvvə və Forma
31. Qüvvələr
Qüvvələrin nə olduğunu və nə edə biləcəyini öyrənək.
Learn Step Qüvvələr
32. Sürtünmə
Sürtünmə qüvvələri, o cümlədən aerodinamik müqavimətin əşyanın hərəkətinə necə təsir edə biləcəyini aşkar edək.
Learn Step Sürtünmə
33. Qoruyucular və ayrıcılar
Qoruyucunun dövrəni necə qoruduğunu başa düşək və təkrar quraşdırıla bilən açarların bəzi tətbiq sahələrini öyrənək.
Learn Step Qoruyucular və ayrıcılar
34. Maqnit sahələri
Maqnit sahəsi dedikdə maqnit materialların qüvvəyə məruz qaldığı məkan başa düşülür. Maqnit sahəsinin qüvvə xətləri maqnit sahələrinin nisbi gücünün göstərdiyini öyrənməyə çalışaq.
Learn Step Maqnit sahələri
35. Kütlə, Çəki və Ağırlıq qüvvəsi
Yerdə hər hansı bir cismin çəkisinin onun kütləsi ilə Yer arasındakı cazibə qüvvəsinin nəticəsi olduğunu, çəkinin qüvvə olduğunu və buna görə də nyutonla ölçüldüyünü öyrənmiş və bilmiş oluruq.
Learn Step Kütlə, Çəki və Ağırlıq qüvvəsi
36. Cərəyanın ölçülməsi simulyasiyası
Ampermetrlə cərəyanı ölçməyi öyrənək.
Learn Sim Cərəyanın ölçülməsi simulyasiyası
37. Sürətin ölçülməsi
Hərəkətdə olan cismin sürətini necə tapmağı və sürət, məsafə və zaman arasındakı əlaqədən istifadə etməklə bunu necə hesablamağı öyrənək və başa düşək.
Learn Sim Sürətin ölçülməsi
38. Sürətin ölçülməsi simulyasiyası
Hərəkətdə olan cismin sürətini necə çıxarmağı və sürət, məsafə və zaman arasındakı əlaqədən istifadə etməklə bunu necə hesablamağı öyrənək və başa düşək.
Learn Sim Sürətin ölçülməsi simulyasiyası
39. Gərginliyin ölçülməsi simulyasiyası
Voltimetrlə gərginliyi ölçməyin qaydasını öyrənək.
Learn Sim Gərginliyin ölçülməsi simulyasiyası
40. Paralel birləşmələrin simulyasiyası
Paralel birləşmələri hazırlamaq və qurmağın yolunu öyrənək və bunları başa düşək.
Learn Sim Paralel birləşmələrin simulyasiyası
41. Fırlanma oxları və lingin simulyasiyası
Öyrənirik ki, qüvvə əşyaların fırlanma oxu ətrafında dönməsinə səbəb olur və lingin dönmə effekti qüvvədən və fırlanma oxundan olan məsafəsindən asılıdır.
Learn Sim Fırlanma oxları və lingin simulyasiyası
42. Fırlanma oxları və linglər
Öyrənirik ki, qüvvə əşyaların fırlanma oxu ətrafında dönməsinə səbəb olur və lingin dönmə effekti qüvvədən və fırlanma oxu arasındakı məsafədən asılıdır.
Learn Sim Fırlanma oxları və linglər
43. Maqnit sahəsinin qurulması
Kompasdan istifadə etməklə düz maqnitin ətrafında maqnit sahəsinin qurulması qaydasını öyrənək.
Learn Step Maqnit sahəsinin qurulması
44. Potensial və Kinetik Enerji
Enerjinin bir işi görmək qabiliyyəti olduğunu öyrənək. Kinetik/potensial enerjinin necə əldə olunduğunu və Cazibə sahəsində Potensial enerjisinin nə olduğunu başa düşək.Hər hansı bir cismin qüvvəsi və yaxud çəkisinin sadə bir düsturla necə tapıldığını aşkar edək.
Learn Step Potensial və Kinetik Enerji
45. Guc
Gücün işin yerinə yetirilmə sürəti olduğunu başa düşək (iş nə qədər sürətlə yerinə yetirilərsə, güc bir o qədər böyük olur). Gücün necə hesablandığını öyrənək.
Learn Step Guc
46. Sınma
İşığın sınması barədə öyrənək və bəzi nümunələrlə tanış olaq.
Learn Step Sınma
47. Fəsillər və Günün Uzunluğu
Yerin meyl etməsi və hərəkəti ilə fəsillərin necə yarandığını başa düşək.
Learn Step Fəsillər və Günün Uzunluğu
48. Ardıcıl birləşmənin simulyasiyası
Ardıcıl birləşmələri hazırlamaq və qurmağın yolunu öyrənək və başa düşək.
Learn Step Ardıcıl birləşmənin simulyasiyası
49. Ardıcıl və Paralel Birləşmə
Ardıcıl və Paralel birləşmələri hazırlamaq və qurmaq yolunu öyrənək, bunların arasındakı fərqləri başa düşək.
Learn Step Ardıcıl və Paralel Birləşmə
50. Yaylar və Elastiklik Həddi
Huk Qanununa giriş. Elastiklik həddinin nə olduğunu və yayı onun xaricinə uzatdıqda nə baş verdiyini öyrənək.
Learn Step Yaylar və Elastiklik Həddi
51. Materialların uzadılması
Materialın elastiklik həddi daxilində uzanmanın yüklə mütənasib olduğunu öyrənirik.
Learn Step Materialların uzadılması
52. Sürücünün reaksiya anından avtomobilin qət etdiyi məsafəyə təsir edən amillər
Yadda saxlamaq lazımdır ki, maşının tormoz yolu sürücünün ayıq-sayıqlığndan, eləcə də maşının sürəti və sürtünmə qüvvələrindən asılıdır.
Learn Step Sürücünün reaksiya anından avtomobilin qət etdiyi məsafəyə təsir edən amillər
53. Fırlanma qüvvələri - momentlər
Fırlanma qüvvələri, yaxud momentləri haqqında və onların hesablanma qaydasını öyrənək.
Learn Step Fırlanma qüvvələri - momentlər
54. Qeyri-taraz qüvvələr
Öyrənirik ki, qeyri-taraz qüvvələr cisimlərin sürət, yaxud hərəkət istiqamətini dəyişir, taraz qüvvələr isə hər hansı bir cismin hərəkətində heç bir dəyişiklik yaratmır.
Learn Step Qeyri-taraz qüvvələr
55. Maqnetizm anlayışı və simulyasiyası
Öyrənirik ki, maqnetlər maqnetik materialları cəzb edirlər.
Learn Step Maqnetizm anlayışı və simulyasiyası
56. Maqnitlər haqqında anlayış
Öyrənirik ki, maqnitlər maqnetik materialları cəzb edir, eyniadlı qütblər bir-birini dəf edir və əksadlı qütblər isə bir-birini cəzb edirlər.
Learn Step Maqnitlər haqqında anlayış
57. Faydalı sürtünmə
Sürtünmə qüvvələrinin necə faydalı olduğunu öyrənək.
Learn Step Faydalı sürtünmə
58. Materialların xassələrindən istifadə etmək
Müəyyən materialların xassələrinin müəyyən işlər üçün nə üçün əlverişli olduğunu başa düşək.
Learn Step Materialların xassələrindən istifadə etmək
59. Qüvvələr nə edir
Qüvvələrin nəyə qadir olduğunu və bunu necə ölçməyi öyrənək.
Learn Step Qüvvələr nə edir
60. İş
İşi elmi nöqteyi-nəzərdən izah edir, necə hesablanmasını göstərir.
Learn Step İş
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.