skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Kimya
 

Əminik ki, siz skoool.com ilə Kimyanı xüsusi şəkildə öyrənəcəksiniz!

Kimya -maddələr, onların tərkibi, quruluşu, xassələri və çevrilmələri haqqında elmdir. Skoool ilə Kimyanı öyrənmə metodunu təkrarlayın.

Kimya Dərsləri - 5 – 9-ci siniflər
Kimyadan Multimedia Mənbələri - 5 – 9-ci siniflər


5-9-ci siniflər üçün Kimyadan Multimedia Mənbələri
1. Kimyəvi reaksiya, hesablama və tənliklərin izah edilməsi
Kimyəvi reaksiyaların əsas prinsiplərini başa düşün. Hesablama və dəyişən kəmiyyətlərə diqqət yetirin.
Learn Step Kimyəvi reaksiya, hesablama və tənliklərin izah edilməsi
2. Maddənin aqreqat halı
Molekulların düzülüşünə görə maddələrin necə qruplaşdırılmasını öyrənin.
Learn Step Maddənin aqreqat halı
3. Atomun quruluşu
Atomun daxili quruluşu və komponentləri barədə öyrənək.
Learn Step Atomun quruluşu
4. Maddənin aqreqat halının dəyişməsi
Maddənin aqreqat halının fiziki olaraq dəyişməsini və bu prosesdə enerjinin rolunu öyrənin.
Learn Step Maddənin aqreqat halının dəyişməsi
5. Atomda elektronların paylanması
Atomun xarici təbəqəsində elektronların necə paylandığını öyrənək.
Learn Step Atomda elektronların paylanması
6. I qrup metalları - xassələri və reaksiyaları
Dərs birinci qrup metalları (qələvi metallar) və onların xassələri haqqında məlumat verir.
Learn Step I qrup metalları - xassələri və reaksiyaları
7. Reaksiyanın sürətinin ölçülməsi
Reaksiyanın sürətinin ölçülməsi üçün əsas metodları və bunun sənayedə oynadığı rolu öyrənin.
Learn Step Reaksiyanın sürətinin ölçülməsi
8. Kimyəvi reaksiyalar
Müxtəlif maddələr arasında baş verən reaksiyalarda mübadilənin necə baş verdiyini, yaxud elektronların necə paylandığını, atomun elektron quruluşunu öyrənməyin sizə reaksiya zamanı müxtəlif maddələrin davranışını proqnozlaşdırmağa necə imkan verdiyini başa düşək.
Learn Step Kimyəvi reaksiyalar
9. VII Qrup elementləri-xassələr, reaksiyalar, tətbiq sahələri
VII qrup elementləri (halogenlər) və onların xassələrindən bəhs edir.
Learn Step VII Qrup elementləri-xassələr, reaksiyalar, tətbiq sahələri
10. Hissəcik növləri
Üç əsas hissəcik növünü - atom, molekul və ionu öyrənin.
Learn Step Hissəcik növləri
11. Toqquşma nəzəriyyəsi
Kimyəvi reaksiya ancaq reaksiyaya girən hissəciklərin bir-biri ilə toqquşması nəticəsində baş verir. Toqquşma nəzəriyyəsinin reaksiyanın sürətinə necə təsir göstərməsiniöyrənin.
Learn Step Toqquşma nəzəriyyəsi
12. Reaksiya sürətinin dəyişdirilməsi
Temperatur, qatılıq, səth və katalizator kimi müxtəlif faktorları qavramaqla reaksiyanın sürətinin dəyişdirilməsini öyrənin.
Learn Step Reaksiya sürətinin dəyişdirilməsi
13. Elektron quruluş
Elektronun quruluşunu nəzərdən keçirin və bu quruluşun birləşmələrin reaksiyaya girməsinə necə təsir göstərməsini öyrənin.
Learn Step Elektron quruluş
14. İzotoplar
Eyni elementin atomlarında müxtəlif sayda neytronların olmasını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step İzotoplar
15. Yanacağın yanması və enerjinin ayrılması
Tam və natamam yanma prosesini və bunun necə ölçüldüyünü öyrənin.
Learn Step Yanacağın yanması və enerjinin ayrılması
16. İon rabitəsi və birləşmələr
Ion rabitəsi və onun quruluşunun xassələri haqqında öyrənin.
Learn Step İon rabitəsi və birləşmələr
17. Radioaktiv dağılma
Nüvə parçalananda buna dağılma da deyilir və ona görə də bu proses adətən radioaktiv dağılma adlanır.
Learn Step Radioaktiv dağılma
18. Kovalent rabitə
Kovalent rabitə haqqında öyrənin.
Learn Step Kovalent rabitə
19. Yanacağın yanma məhsulları
Yanacağın yanma məhsulu olan oksidlər haqqında öyrənək.
Learn Step Yanacağın yanma məhsulları
20. Dövri cədvəl
Dövri cədvəlin tarixi və quruluşu haqqında öyrənək.
Learn Step Dövri cədvəl
21. Metal birləşmə
Metalların atom quruluşunu və onların elektron quruluşunun öz unikal xassələrini nümayiş etdirməsinə necə imkan verdiyini yoxlayın.
Learn Step Metal birləşmə
22. Dönən reaksiyalar
Şərtlərdən və mövcud kimyəvi maddələrdən asılı olaraq reaksiyanın necə irəlilədiyini və gerilədiyini öyrənək.
Learn Step Dönən reaksiyalar
23. Tarazlıq
Sabit reaksiya zamanı tarazlıq vəziyyətini necə dəyişməyi öyrənək.
Learn Step Tarazlıq
24. Təzyiqin reaksiyalara təsiri
Təzyiqdə baş verən dəyişikliyin dönən reaksiyaların baş verdiyi sürəti necə dəyişdiyini öyrənək.
Learn Step Təzyiqin reaksiyalara təsiri
25. Amonyak və Haber prosesi
Haber Prosesi vasitəsilə amonyak almaq üçün atılacaq addımları öyrənək.
Learn Step Amonyak və Haber prosesi
26. Turşu Əsaslı Reaksiyalar
Müxtəlif əsasların turşularla necə reaksiyaya girdiyini və reaksiyalar üçün söz tənliyini yazmağı öyrənək.
Learn Step Turşu Əsaslı Reaksiyalar
27. Turşular+qələvilər
Məhlulları turşulu, qələvili və neytral kimi təsnif etmək üçün indikatorlardan istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Turşular+qələvilər
28. Əsaslar
Turşuların neytrallaşmasında əsasların rolunu kəşf edək.
Learn Step Əsaslar
29. CFC-lər və Ətraf Mühit
Soyuducu mayelər və digər təsərrüfat məhsullarında CFC-lərin (xlor-flüor karbon freonları) mövcudluğu barədə öyrənək. Ətraf mühitə buraxıldıqda bunların təsirini başa düşək.
Learn Step CFC-lər və Ətraf Mühit
30. Əvəzetmə reaksiyaları
Aktiv metalların az aktiv olan metalların birləşmələrini əvəz etməsinin səbəbini başa düşək.
Learn Step Əvəzetmə reaksiyaları
31. Duzlu suyun elektrolizi
Duzlu su, yaxud natrium xloridin elektroliz prosesi vasitəsilə necə parçalandığını və bu metod vasitəsilə əldə olunan məhsulların sənayedə istifadə formasını öyrənək.
Learn Step Duzlu suyun elektrolizi
32. Bəzi elementlərin istifadəsi
Bəzi elementlərin xassələri ilə onların istifadə forması arasında nə cür bir əlaqənin olduğunu başa düşək.
Learn Step Bəzi elementlərin istifadəsi
33. VIII qrup elementləri - xassələri və tətbiq sahələri
VIII qrup, yaxud 0 qrup (inert qazlar) haqqında məlumat verir.
Learn Step VIII qrup elementləri - xassələri və tətbiq sahələri
34. Halogenidlərin əmələ gəlməsi
Halogenlərin halogenidlər adlanan birləşmələr əmələ gətirməsi üçün metallarla necə reaksiyaya girdiyini izah edir.
Learn Step Halogenidlərin əmələ gəlməsi
35. Duzun hazırlanması
Mis sulfat duzunun istehsalını əks etdirən eksperimenti müşahidə edək və duzla bağlı günədlik bəzi təcrübələri nəzərdən keçirək.
Learn Step Duzun hazırlanması
36. pH-ın ölçülməsi
Turşular, qələvilər və duzların xassələrini öyrənək, pH-ı (turşuluğu) ölçmək üçün mövcud fərqli metodları nəzərdən keçirək.
Learn Step pH-ın ölçülməsi
37. Ərimə və qaynama temperaturları
Maddə öz halını dəyişdikdə enerji və zərrəciklərin hərəkəti baxımından nə baş verdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Ərimə və qaynama temperaturları
38. Metallar
Elementlərin öz fiziki xassələrinə görə xeyli fərqləndiyini öyrənək və onları metallar kimi təsnif etmək üçün xassələrindən istifadə qaydasını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Metallar
39. Metalların turşu ilə reaksiyası
Metalların turşu ilə reaksiyaya girərək duz və hidrogen əmələ gətirdiyini öyrənirik və hidrogen qazını yoxlamağın qaydasını aşkar edirik.
Learn Step Metalların turşu ilə reaksiyası
40. Metalların oksigen və su ilə reaksiyası
Müxtəlif metalların oksigen və su ilə necə reaksiyaya girdiyini, məhsulları necə adlandırmağı və bu reaksiyalardakı qanunauyğunluqları öyrənək.
Learn Step Metalların oksigen və su ilə reaksiyası
41. Neytrallaşma və duzların yaranması
Adi neytrallaşma reaksiyalarını müşahidə edək və duz əmələ gətirmək üçün turşuların qələvilərlə reaksiyasında atılan addımları başa düşək.
Learn Step Neytrallaşma və duzların yaranması
42. Gündəlik rast gəlinən neytrallaşma reaksiyası
Gündəlik neytrallaşma reaksiyaları barədə öyrənək.
Learn Step Gündəlik rast gəlinən neytrallaşma reaksiyası
43. Qeyri-metallar
Öyrənək və onları qeyri-metallar kimi təsnif etmək üçün xassələrindən istifadə qaydasını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Qeyri-metallar
44. Fraksiya (zərrəcik) teoremi
Bərk cisimlər, mayelər və qazların xassələrini izah etmək üçün Fraksiya (zərrəcik) teoreminin tətbiqi qaydasını öyrənək.
Learn Step Fraksiya (zərrəcik) teoremi
45. pH Şkalası
pH göstəricisinin turşu, yaxud qələvi gücünün ölçüsü olduğunu və universal indikator məhlulunun rənglərini izah etmək qaydasını öyrənək.
Learn Step pH Şkalası
46. Turşuların xassələri
Turşuların kimyəvi xassələri haqqında öyrənək.
Learn Step Turşuların xassələri
47. Qələvilərin xassələri
Qələvilərin kimyəvi xassələri haqqında öyrənək.
Learn Step Qələvilərin xassələri
48. Metalların turşu ilə reaksiyasının simulyasiyası
Metalların turşu ilə reaksiyasının simulyasiyası.
Learn Step Metalların turşu ilə reaksiyasının simulyasiyası
49. Turşuların reaksiyası
Turşularla mümkün olan müxtəlif tip reaksiyalar haqqında öyrənək.
Learn Step Turşuların reaksiyası
50. Qələvilərin reaksiyaya girməsi
Qələvilərin reaksiyası zamanı baş verən proseslər haqqında öyrənək.
Learn Step Qələvilərin reaksiyaya girməsi
51. Metalların aktivlik sırası
Metalların aktivlik sırasınının onların oksigen, su və turşularla reaksiyasını nəzərə almaqla necə müəyyən olunduğunu başa düşməyə çalışaq və digər reaksiyalar haqqında təxmin etmək üçün aktivlik sırasından necə istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Metalların aktivlik sırası
52. Turşu və qələvi vasitəsilə duz alınması
Turşu və qələvi vasitəsilə neytral duz nümunəsinin alınması yolunu öyrənək.
Learn Step Turşu və qələvi vasitəsilə duz alınması
53. Həll olmayan əsasdan istifadə etməklə duzun hazırlanması
Həll ola bilməyən əsasdan neytral duz nümunəsini hazırlamaq qaydasını öyrənək.
Learn Step Həll olmayan əsasdan istifadə etməklə duzun hazırlanması
54. Duzun tətbiq sahələri
Müxtəlif duzların bəzi tətbiq sahələri barədə öyrənək.
Learn Step Duzun tətbiq sahələri
55. Bərk cisimlər, mayelər və qazların xassələri
Maddənin üç halının xassələrini öyrənək.
Learn Step Bərk cisimlər, mayelər və qazların xassələri
56. Strukturlar və Birləşmələr
Strukturlar və Birləşmələr simulasiyası.
Learn Step Strukturlar və Birləşmələr
57. Karbon dioksid üçün test
Qələvilərin reaksiyası zamanı baş verən proseslər haqqında öyrənək.
Learn Step Karbon dioksid üçün test
58. Duzun faydası - natrium xlorid
Natrium xloridin xassələrinə, faydasına və təbiətdə tapılmasına diqqət yetirək.
Learn Step Duzun faydası - natrium xlorid
59. Halın Dəyişməsi - Su
Maddə öz halını dəyişdikdə nə baş verdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Halın Dəyişməsi - Su
60. Halın (vəziyyətin) dəyişməsi-suyun simulyasiyası
Enerji və zərrəciklərin hərəkətinə görə bərk, maye yaxud qaz halında vəziyyətin necə dəyişdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Halın (vəziyyətin) dəyişməsi-suyun simulyasiyası
61. Əvəzetmə reaksiyalarının simulyasiyası
Daha reaktiv metalların az reaktiv olan metalların birləşmələrini əvəz etməsinin səbəbini başa düşək.
Learn Step Əvəzetmə reaksiyalarının simulyasiyası
62. Metalların aktivlik sırasının simulyasiyası
Metalların aktivlik sırasının onların oksigen, su və turşularla reaksiyasını nəzərə almaqla necə müəyyən olunduğunu başa düşməyə çalışaq və digər reaksiyalar haqqında təxminlər etmək üçün aktivlik sırasından istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Metalların aktivlik sırasının simulyasiyası


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.