skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Fənlər & Bacarıqlar

Subjects & SkillsElm və riyaziyyat dərslərində inteqrallama və kəsişmə mövzularının analizi. 

 

 

Biz Skoool-da tələbələrə onların bir fəndə öyrəndiklərinin dəyərini digər fəndə öyrəndiklərinin məzmununda göstərmək arzusundayıq. Bunun bir aydın nümunəsi riyaziyyat və elm arasındakı kəsişmədir. Bir fəndə öyrənilən prinsiplər digərində olan mövzuların başa düşülməsi üçün çox vacibdir. Elm həm bacarıqların inkişafı, həm də faktiki həcm cəhətdən müxtəlif fənlərlə əlaqəlidir. Riyaziyyatda öyrədilən konsepsiyalar ilə onun əsas sahələrinin uyğunluğu aşağıda göstərilib.

Elm

Riyaziyyat

Kimyəvi simvollar və düsturları istifadə edən kommunikasiya vasitələri, tənliklər və Sİ vahidləri Ədəd və cəbr: işarələrin, simvolların və diaqramların düzgün şəkildə istifadəsi
Toplanan məlumatların həcmi və çeşidi Məsələ həlli: verilənlərin işlənməsi dövrü

Müşahidələrin aparılması; uyğun cihazın istifadə edilməsi, məlumatların dəqiqliyi və doğruluğu

Ölçü cihazı üzərində interpritasiya miqyasları
Məlumatların ötürülməsi və təqdim edilməsi Dairəvi diaqramlar, xətti qrafikləri, orta qiymətlərin hesablanması, ən yaxşı uyğunluğun əyri və düz xətləri
Fərziyyə və sübutların qiymətləndirilməsi Nəticələrin müzakirə edilməsi və aydınlaşdırılması, təcrübələrin təkrar edilməsi və gerçəkliyi
Kvadratlar Sahə
Simvollar, düsturlar və tənliklər Ədəd və cəbr: işarələrin, simvolların və diaqramların düzgün şəkildə istifadəsi
Sürət hesablamaları, məsafə-vaxt qrafikləri Düsturun istifadəsi, mürəkkəb ölçü vahidləri, qradiyentlər
Çəki, kütlə and ağırlıq qüvvəsi Düsturun istifadəsi
Vaxt hesablamaları Düsturun istifadəsi, mürəkkəb ölçü vahidləri
Təzyiq hesablamaları Düsturun istifadəsi, mürəkkəb ölçü vahidləri
İşıq Bucaqlar

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.