skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Kəmiyyət Kimyası (Yuxarı)
 
Nisbi Atom Kütləsi | Nisbi molekul Kütləsi | Mürəkkəb quruluşların faiz tərkibi | Reagent və ya Məhsulların Kütləsinin hesablanması
Formulların hesablanması | Elektroliz hesablamalar
 

Nisbi Atom Kütləsi

Müxtəlif elementlərin atomları müxtəlif kütləyə malikdir.

Kimyaçılar adətən reaksiyada nə qədər kimyəvi maddənin istifadə olunacağını və ya hasil olacağını bilməlidirlər.

Atomlar, ionlarmolekullar hesablanmaq və ya çəkmək üçün çox kiçikdirlər. Belə ki, elementin böyük sayının orta kütləsindən istifadə olunur. Atomların sayı mol və bir molun kütləsi nisbi atom kütləsi Ar adlanır. Bu qiymət dövri elementlər cədvəlində hər bir element üçün işarənin yanında yazılmış üst nömrə kimi verilir.


Karbon üçün 12C, nisbi atom kütləsi 12-dir.
                   6

Bəzi elementlərin nisbi atom kütlələri:

Element

İşarəsi

Ar

Element

İşarəsi

Ar

Hidrogen

H

1

Maqnezium

Mg

24

Karbon

C

12

Kükürd

S

32

Oxygen

O

16

Oksigen

Cu

64


 

Nisbi molekul Kütləsi

Ar dəyərlərindən istifadə edərək biz molekulun nisbi molekul kütləsini Mr ala bilərik.

Suyun formulu H2O-dur.

Su molekulunda iki hidrogen və bir oksigen atomu vardır.

Mr su = 1+1+16
               = 18

Bəzi misallar:

Quruluş

Formul

Atomların sayı

Atomların Ar-ı

molekulun Mr-ı

Maqnezium oksid

MgO

1 Mg
1O

Mg = 24
  O = 16

24 + 16
= 40

Kükürd dioksid

SO2

1 S
2 O

S = 32O
   = 16

32 + 16
= 48

Mis karbonat

CuCO3

1 Cu
1C
3O

Cu = 64C
     = 12O
     = 16

64 + 12 + (3 x 16)
= 124


 

Mürəkkəb molekulların faiz tərkibi

Mürəkkəb molekulun formulundan hər bir elementin Ar qiymətini bilsəniz, iştirak edən hər bir elementin faizini hesablaya bilərsiniz.

Metanın formulu: CH4

Onun nisbi molekul kütləsi: 12 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16

Metanda karbonun faiz kütləsi = karbonun metanda kütləsi x 100

                                               Ümumi kütlə
 

 
=
 
 12 x100  
   
 
 16  
     
 
=
   75%


Metanda hidrogenin faiz kütləsi = hidrogenin metandakı kütləsi x 100

                                                Ümumi kütlə
 

=
 4 x 100
    16
     
=
  25%

 
Reagent və ya Məhsulların Kütləsinin hesablanması

Tarazlaşdırılmış bərabərlikdən bütün kimyəvi maddələrin miqdarını hesablamaq mümkündür.

CaCO3(b)

+

2HCl(məh)

—>

CaCl2(q)

+

CO2(m)

+

H2O(l)

          

Mr:

40+12+(3x16)

(2x1)+(2x35.5)

40+(2x35.5)

12+(2x16)

(2x1)+16

= 100

= 73

= 111

= 44

= 18

Reaktivlərin ümumi kütləsi həmişə məhsulların ümumi kütləsinə bərabər olur.

Misal: 80q kalsium karbonat artıq hidroxlorid turşusu ilə reaksiyaya girdikdə alınan karbon dioksidin kütləsini hesablayın.

100 q kalsium karbonat 44q karbon dioksid hasil edir.

Bununla belə, 1q kalsium karbonat 44/100q karbon dioksid hasil edəcək.

Kalsium karbonatın 80q-ı

 44 q karbon dioksid hasil edəcək.
  100
 
  = 35.2 g


Bəzən reaksiyada hasil olan qazın həcmini hesablamaq lazım olur.
İstənilən qazın nisbi molekul kütləsi 25ºC-də 24 litr həcmə və 1 atmosfer təzyiqinə malikdir.
Beləliklə, bu reaksiyada hasil olan karbon dioksidin həcmini hesablamaq üçün:

44q CO2 24 litr həcmə malikdir.  
Bununla belə, 1q CO 2 24 litr həcmindədir.
                                                            44
 

35.2 q CO2 həcminə malik olacaq.   24 x 35.2  
  44  
=
19.2 litr  

 

Formulların hesablanması

Reaksiyaya girən kimyəvi maddələrin kütlə və ya faizi məlum olduqda mürəkkəb maddənin formulu tapıla bilər.

Məsələn, maqnezium oksidin formulunu maqneziumun məlum kütləsini qabda yandırmaqla və əmələ gələn maqnezium oksidin miqdarını ölçməklə tapmaq olar.

11.8_calculating_formulae_V2

Nümunə nəticələr:

Qabın çəkisi + qapaq

= 20.2 q

Qabın çəkisi + qapaq + maqnezium

= 22.6 q

Qabın çəkisi + qapaq + maqnezium oksid

= 24.2 qYandırılan maqneziumun çəkisi

= 22.6 – 20.2 = 2.4 g

Əmələ gələn maqnezium oksidin kütləsi

= 24.2 – 20.2 = 4.0 q

Oksigenin kütləsi

= 4.0 – 2.4 = 1.6 q2.4 q maqnezium 1.6 q oksigenlə birləşib.

Hər bir elementin mol sayı buradan tapılır:

Molların sayı

=

        Kütlə        

1 molun kütləsi ( Ar)Ar maqnezium = 24

A r oksigen = 16


2.4

maqnezium 1.6 oksigenlə reaksiyaya girib.

24

 

 16


Maqneziumun 0.1 molu 0.1 mol oksigenlə reaksiyaya girib.

Maqnezium oksidin formulu MgO olmalıdır, çünki iştirak edən hər bir element bərabər mola malikdir.

Hidrogen sulfid əmələ gətirmək üçün 1 q hidrogen 16q kükürdlə reaksiyaya girir.

Ar hidrogen = 1

Ar kükürd = 32

Hidrogenin 1 molu 1.6 mol kükürdlə reaksiyaya girir.

1

      32

Hidrogenin 1 molu 0.5 mol kükürdlə reaksiyaya girir.

Hidrogen sulfidin formulu H2S olur.

 

Elektroliz hesablamalar

Sizə elektroliz məhsullarının birinin kütləsi verilibsə və yarım reaksiyaları bilirsinizsə, digər elektroddakı məhsulun kütləsini hesablaya bilərsiniz.

Məsələn, natrium xlorid məhlulunun elektrolizi üçün yarım reaksiyalar vardır:

2Cl-
- 2e-
—»
Cl2
2H+
- 2e-
—»
H2


10q hidrogenin əmələ gəldiyini bilirsinizsə, hasil olan xlorun kütləsini hesablaya bilərsiniz.

Molların sayı =

       Kütlə               
 
1 molun kütləsi

Ar hidrogen = 1, beləliklə, Mr H2 = 2

Ar xlor = 35.5, beləliklə, Mr Cl2 = 71

Hidrogen mollarının sayı =
10
= 5
 
2
 

Hasil olan hidrogenin hər molu üçün eyni xlor molu hasil olur.

 
5 =
xlorun kütləsi
 
           71
 
 
Xlorun kütləsi     = 5 x 71
 
   = 355q    Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.