skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Qidalanma (Yuxarı)
 
Həzm sistemiHəzmSorulma
 

Həzm sistemi

Həzm sisteminin funksiyası qidanı həzm etməksormaqdır.

10.4_digestive_system


Həzm

Həzm böyük, həll olmayan qida molekullarının qana keçməsi üçün kiçik, həll olan molekullara bölünməsidir.

Həzm mexaniki ola bilər, məsələn, qidanı kiçik hissəciklərə parçalamaq üçün ağızda çeynəmək və mədədə çalxalama.

Kimyəvi həzm fermentlər adlanan xüsusi kimyəvi maddələrin istifadəsidir. 

Bunlar böyük molekulların kiçik molekullara keçməsi üçün həzmini sürətləndirən katalizatorlardır. 

Cədvəldə enzimlərin (fermentlərin) növləri və həzm məhsulları göstərilir:

 
Ferment
 Hara ifraz olur  Üzərində iş apardığı qida molekulu  Həzmin məhsulu
 Amilaza  Tüpürcək vəziləri
 Mədəaltı vəzi
 Nazik bağırsağın divarları 
 Nişasta (karbohidrat)  Şəkər
 Proteaza  Mədə
 Mədəaltı vəzi
 Nazik bağırsağın divarları
 Proteinlər  Aminoturşular
 Lipaza  Mədəaltı vəzi
 Nazik bağırsağın divarları 
 Piy və yağlar (lipidlər)  Piyli turşular və qliserin

Qida ağızda, mədədə və nazik bağırsaqda həzm olur.

Hidroxlor turşusu da mədədəhasil olur. 

Bu proteaza enziminin işləməsi üçün düzgün pH-ı təmin edir və qida ilə alınan çox bakteriyaları məhv edir.

Qaraciyər öd ifraz edir  Bu nazik bağırsağa keçməzdən əvvəl öd kisəsində saxlanılır.   

O, mədədə qidaya əlavə olunmuş turşunu neytrallaşdırır. Bu nazik bağırsaqda enzimlər üçün qələvi mühiti təmin edir.

Öd həmçinin piyləri emulsiyaya çevirir (iri piy damcılarını kiçik hissəciklərə bölür). 

Bu lipaza enzimi üçün səth sahəsini artırır.

 

Sorulma

Həzmin kiçik, həll olan məhsulların sorulması nazik bağırsaqda baş verir.

Nazik bağırsaq is adapted for this.

O çox uzundur və onun səthi çoxlu sayda büküşlər və külli miqdarda xovlardan ibarətdir. Bunlar sorulma üçün səth sahəsini artırır.

Bu düzülüş yalnız bir hüceyrə qalınlığındadır, qida qanda daha çox yayılmaya bilər.

Hər bir xov qidanı toplamaq üçün yaxşı qan təchizatına malikdir. O sonra orqanizm boyu daşınır.

Həzm olunmamış qida və maye yoğun bağırsağa.keçir. Burada su qan axınına sorulur.

Qalan çətin həzm olan qida nəcis kütləsini əmələ gətirir.

Nəcis anusdəliyi vasitəsilə bədəndən xaric olur.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.