skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 

Elektrik yükü (Yuxarı)

 
Elektrik yükü | Elektrostatik yüklərin istifadəsi
 

Elektrik yükü

İki müxtəlif izolyasiya materialı bir-biri ilə sürtündükdə onlar elektrik yüklü olurlar.

Elektronlar bir materialdan digərinə hərəkət etdiyinə görə yük yaranır.

Elektronlar mənfi yüklüdürlər.

Elektronlarını itirən material müsbət yüklü, onları qazanan material isə mənfi yüklü olacaq.

Elektrik yüklü cisimlər kiçik kağız parçasını özlərinə cəlb edir.

İki elektrik yüklü cisim bir-birinə yaxın yerləşdirildikdə onlar bir-birinə təsir edir. Onlar bir-birini cəzb edə, itələyə və ya birlikdə hərəkət edə bilər.

 • Eyni yükə malik cisimlər bir-birini itələyəcəklər.
 • Əks yüklərə malik cisimlər bir-birini cəlb edəcəklər.
 • Yüklü obyekt yüksüz cismi cəlb edəcək.

Yüklü cisim keçirici ilə yerə birləşdirildikdə yükdən azad oluna bilər.

Cisim üzərində böyük elektrostatik yük yaransa o təhlükəli ola bilər.

Yük nə qədər böyükdürsə, cisim və Yer arasındakı gərginlik də bir o qədər böyükdür.

Gərginlik kifayət qədər böyükdürsə, yük cisimdən yaxına gətirilmiş istənilən torpaqlanmış keçiriciyə keçə bilər.

Maşın qapısından yanacaq nasosuna keçən qığılcımlar benzini alışdıra bilər.

Hündür binalarda böyük yükləri Yerə aparmaq üçün yanğının qarşısını alan işıqlandırma keçiricisi vardır.

 

Elektrostatik yüklərin istifadəsi

Surətçıxarma maşınları

 • Surət çıxaran lövhə elektrik yüklüdür və surətini çıxarmaq istədiyiniz səhifənin şəkli onun üzərinə əks olunur.
 • İşıq lövhənin üzərinə düşən kimi yük tünd hissələri yüklü qoyaraq uçub gedir.
 • Bu sahələr qara tozun hissəciklərini əks etdirir.
 • Toz sonra lövhədən kağız vərəqinə ötürülür.
 • Kağız tozu nazikləşdirərək isinir və orijinal səhifənin surətini çıxır.


Tüstü filtrləri

Yanar yanacaqlar atmosferi qaz və tüstü ilə çirkləndirir.

Tüstü kiçik bərk hissəciklərdən ibarətdir. Bunlar tüstü ayırıcılarından (filtr) istifadə etməklə borudan çıxmazdan əvvəl kənarlaşdırıla bilər.

12.5_smoke_precipitator
 • Tullantı qazlar yüklü naqil torunu keçdiyinə görə tüstü hissəcikləri mənfi yükü götürür.
 • Tor onları itələyir, amma böyük toplama lövhələri üzərindəki müsbət yüklərə cəlb olunur.
 • Onlar tüstü hissəciklərinin toz tutucularına düşməsi üçün müntəzəm olaraq vurulan lövhələrə yapışır.

Püskürdücü boya

 • Maşın yolu mənfi yük verir.
 • Rəng damcıları müsbət yük verir.
 • Damcılar bir-birini itələyir, beləliklə xırda püskürdücü kimi yayılır.
 • Onlar hamar örtük əmələ gətirərək müsbət yüklü maşın yolunda əks olunur.

Bərk keçiricilərdə cərəyan elektronların axınıdır.

Metallar yaxşı keçiricilərdir, çünki onlar metal struktur boyunca hərəkət edə bilən sərbəst elektronlara malikdirlər.

Bəzi tərkib hissələr suda həll olunduqda və ya əridikdə onlar elektriki keçirir, çünki ionlar adlanan yüklü hissəciklər əmələ gətirirlər.

Mənfi ionlar müsbət elektroda cəlb olur və müsbət ionlar mənfi elektroda cəlb olur, burada onlar sadə maddələr əmələ gətirir.

Bu proses elektroliz adlanır.

Hər elektrodda saxlanılan və ya buraxılan kütlə və ya maddənin həcmi bu nisbətlərlə artır:

 • Cərəyan
 • Cərəyanın axdığı vaxt.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.