skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (Orta) – Kəsrlər
 
Bərabər kəsrlər | Kəsrlərin növləri | Kəsrin ixtisar edilməsi | Toplama və çıxma
Vurma | Bölmə | Kəsrin onluq ədədə çevrilməsi
 

Bərabər kəsrlər

Bu düzbucaqlı səkkiz eyni hissəyə bölünmüşdür.

Hər bir hissə düzbucaqlının səkkizdə biridir (1/8).

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

Şəkillərin kəsrlərinin kölgələnməsi.
Aşağıdakı kimi düzbucaqlının üç hissəsini kölgələyirik.

  1
  4

  1
  4

  1
  4

  1
  4

Nəzərə alın ki, hər bir hissə səkkizdə ikidən ibarətdir. Beləliklə, 3/4 6/8 kimi eynidir.

Bunlar bərabər kəsrlər adlanır. 3/4 = 6/8 deyirik.

Kəsrin surət və məxrəcini eyni ədədə vursaq, bərabər kəsr alırıq.

1/2 = 3/6 (surəti və məxrəci 3-ə vurun)

2/3 = 8/12 (surəti və məxrəcini 4-ə vurun)


 

Kəsrlərin növləri

1. Düzgün olmayan kəsrlər:
Surətdəki ədəd məxrəcdəkindən böyük olduqda. Məsələn, 3/2 düzgün olmayan kəsrdir.

2. Qarışıq ədədlər :
Bu tam ədədlər və kəsrlərin qarışığıdır. Məsələn, 1½.

Bu aşağıdakı kimi düzgün olmayan kəsrə çevrilə bilər.

=
2 x 1+1
2
=
3
2
 

Tam ədədi kəsrin alt ədədinə vururuq və kəsrin alt ədədini toplayırıq.

Məs. 2 x 1 + 1 = 3 verir. 3
2
 


e.g 5 2
3
=
3 x 5 + 2
3
=
17
3
   


Düzgün olmayan kəsri qarışıq kəsrə çevirmək:
 
17
3
= 17 ÷ 3 = 5, qalıq 2
 


Bu 5 2/3 kimi yazılır. (5 2
3
)

  

Kəsrin ixtisar edilməsi

This involves converting a fraction to its simplest form (or lowest terms).

Kəsri ixtisar etmək surət və məxrəci onların bölündüyü ən böyük ədədə bölmək deməkdir.

Məsələn: 5/10 = 1/2 (surəti və məxrəci 5-ə bölün)

6/8 = 3/4 (2-ə bölün)

12/20 = 3/5 (4-ə bölün)
 
 
Qeyd: 1/2, 3/4 and 3/5 daha sadələşdirilə bilməz.  

Kəsr kimi yazmaq

Misal: Mənim 20 konfetim var, 15-ni yeyirəm. Yediyimin kəsri neçədir?

Yeyilmiş konfetin kəsri 20-də 15-dir. Bu kəsr kimi yazılır 15/20.

Həmişə sadələşdirməliyik, ona görə də 15/20 = 3/4 (5-ə böl)

 
Ədədin hissəsinin tapılması'

Misal 1: : 8-in 3/4 neçədir?

Qayda: Məxrəcə bölüb, surətə vurun.

8 ÷ 4 x 3 = 6
 
Beləliklə, 8-in 3/4 = 6

 

Misal 2: 2/5 of 15 = 15 ÷ 5 x 2 = 6

 
Məxrəci eyni olan kəsrlərin toplanması və çıxılması

Misallar: 3/5 + 1/5 = 4/5
 
4/5 – 1/5 = 3/5
 
2/7 + 3/7 = 5/7
 
7/8 – 3/8 = 4/8 = 1/2
 

Məxrəclər eyni olduqda, surətləri toplayırıq və ya çıxırıq.

Məxrəclər müxtəlif olduqda, həmin ədədlərin ən böyük ortaq bölünənini tapırıq..

Misal 1:

 
1/2 + 1/3 = ?

      2 x 3 = 6
 

Məxrəci 6 edərək surəti də eyni miqdara vurmalıyıq.

1/2 + 1/3 = 3
6
+
2
6
=
5
6
 

Başqa sözlə, 1/2 = 3/6 və 1/3 = 2/6 və indi bu 5/6 almaq üçün toplana bilər. .

Misal 2:

4/5 – 2/3 = ?
 
(5 x 3 =15)
 
4/5 = 12/15 and 2/3 = 10/15
 
Beləliklə, 12/15 – 10/15 = 2/15

 

Qarışıq ədədləri toplamaq üçün
Əvvəlcə tam ədədləri toplaya və ya çıxa bilərik, sonra isə kəsrləri.

Misal:

  3 1
4
+
2 1
3
=
5
 7 
12
 

  5
7
12
2 1
3
=
3

12
=
3 1
4
 

 
 
Kəsrlərin vurulması

Kəsrləri vurarkən surəti surətə və məxrəci məxrəcə vururuq, mümkün olduqda cavabı ixtisar edirik.

Misal 1: 3/4 x 2/3
=

3 x 2
4 x 3

=
6/12 = 1/2        

Ədədlər böyükdürsə, diaqonal olaraq ixtisar edə bilərik.


Misal 2:
15/16 x 24/35 = ?

15 və 35 5-ə ixtisar olunmaqla 3/16 x 24/7 alınır.

16 və 24 8-ə ixtisar olunmaqla 3/2 və 3/7 alınır.

Beləliklə, 15/16 x 24/35 = 3/2 x 3/7 = 9/14

 
Qarışıq ədəd üçün

Misal 3: 3 1
4
x
2
1
3
= ?  

Düzgün olmayan kəsri çevirin, beləliklə, 13/4 x 7/3

=
 91/12 =7 7/12

  

Kəsrlərin bölünməsi

Qayda: işarəni ÷-dan x ilə dəyişin və ikinci kəsri çevirin. Sonra vurma kimi eyni üsuldan istifadə edin.

Misal:

3/4 ÷ 1/2 = 3/4 x 2/1 = 6/4 = 1

2
4
=
 

Qarışıq ədəd üçün

3 1
4
÷
2 1
3
= 13/4 x 3/7 = 39/28 =
1 11
28
 
 
Birinci düzgün olmayan kəsri dəyişin, sonra yuxarıdakı qaydadan istifadə edin.

 

Kəsrin onluq ədədə çevrilməsi

Qayda: üst hissəni alt hissəyə bölün.

Misal 1: 3/4 = 3 ÷ 4 = 0. 75  
     
Və ya
3/4 = 75/100 = 0.75 (alt və üst hissəni 25-ə vurun)
     
     
Misal 2 : 3/5 = 3 ÷ 5 = 0.6  
     
Və ya
3/5 = 6/10 = 0.6 (alt və üst hissəni 2-ə vurun)
     
Qeyd: ikinci üsul kalkulyator olmayan imtahanda çox faydalıdır.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.