skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ehtimal anlayışı (Orta)
Ehtimal şkalası və düsturu | Bərabər mümkün nəticələr | Təcrübi ehtimal

Ehtimal şkalası və düsturu

Ehtimal hadisənin baş vermə mümkünlüyünün ölçüsüdür.
Aşağıda göstərildiyi kimi sıfırdan birə qədər şkala istifadə olunur.

Probability_scale2

Misallar:
İki tərəfli qəpik ilə üst hissənin atılması ehtimalı 1-dir (şübhəsiz).
Arxa hissənin atılması mümkünlüyü 0-dır (qeyri-mümkün).
Simmetrik qəpik ilə üst hissənin atılma mümkünlüyü 0.5-dir (dəqiq).

Ehtimalın hesablanması
Bütün nəticələr bərabər mümkün olsa, onda baş verən A hadisəsinin ehtimalı bu düstur ilə verilir:

P(A) = A hadisəsinin baş verdiyi halların sayı
              Mümkün nəticələrin sayı

 

Bərabər mümkün nəticələr

Zərlər atıldıqda və göstərilən ədəd qeydə alındıqda, altı mümkün nəticə var: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Zər tam kubdursa, bu ədədlərin hər biri bərabər mümkün gələcəklər. Deyirik ki, altı bərabər mümkün nəticə vardır.

Misal 1: Normal zər ilə dəqiq ədədin alınması ehtimalı aşağıdakı kimidir:

P (dəqiq)

= 3/6 

 

= 1/2 

(3 dəqiq ədəd 2, 4, 6)

(6 bərabər mümkün nəticə)


Misal 2: 4-dən böyük ədədin alınması ehtimalı

P (4-dən böyük ədəd) 

= 2/6 
= 1/3 (5 və 6 4-dən böyükdür)


Misal 3: Baş verməyən hadisənin ehtimalı, məs.: 6 ədədinin alınmaması.
P (6) = 1/6 (zər) 

P (6 yox) 

= 1 – 1/6 

= 5/6

Bu ona görədir ki, hadisənin baş verəcəyi və ya verməyəcəyi yəqinlikdir.


Misal 4:Tennis yarışını udmaq ehtimalı 0.3-dürsə, uduzmaq ehtimalı neçədir?

P (tennisdə udur) = 0.3 

P (uduzur) 

= 1 - 0.3 
= 0.7

 

Təcrübi ehtimal

Ehtimal təcrübə ilə yoxlanıla bilər. Məsələn, pul 100 dəfə atılır və nəticələr qeydə alınır.

Üst hissənin sayı = 47
Arxa hissənin sayı = 53

Üst hissə üçün nisbi tezlik = 47/100 və arxa hissə üçün = 53/100.

Bunlar ehtimallara yaxınlaşırlar, amma yalnız çoxsaylı sınamalar üzrə dəqiq olurlar.

Nisbi tezlik = hadisənin neçə dəfə baş verməsi
                               Cəhdlərin sayı

Misal: çertyoj knopkası 50 dəfə atılır və aşağıdakı nəticələr əldə edilir:

İti ucla aşağıya enmə = 10 

Nisbi tezlik

= 10/50 

= 1/5

Yastı sonluq ilə aşağıya enmə = 40 

Nisbi tezlik

= 40/50 

= 4/5
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.