skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Forma, Məsafə və Ölçü (Orta) – Həcm və Fəza fiqurları
 
Kub | Düzbucaqlı paralelepiped | Prizma
Həcm fəza fiqurlarının daxilindəki tutumudur. Bu fiqur daxilində olan kubların sayı ilə ölçülür.
Kubun tili 1sm uzunluğundadırsa, onda həcmin ölçü vahidi sm3-dur. .
Kub

Kubun 6 bərabər kvadrat üzü var
Bu 2sm-lik kubdur:
Volume and 3d1

Düzbucaqlı paralelepiped

Düzbucaqlı paralelepipedin bir neçə düzbucaqlı üzü var. Kubları hesablamaqla düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq olar
Məsələn:
Aşağıda çəkilmiş düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapın.
Volume and 3d2
Bütün kublar görünmədiyinə görə qatlarla işləmək yaxşı olar.
Yuxarı qatda 12 kub görə bilirik. 3 qat var,
ona görə də kubların ümumi sayı 3 x 12 = 36 kub.
Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi = 36 kub .
Düzbucaqlı paralelepipedin həcminin düsturu
Bundan düzbucaqlı paralelepipedin ölçüləri verildikdə istifadə etmək olar.
 
Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi – Uzunluq x En x Hündürlük
Məsələn:
Aşağıda göstərilmiş düzbucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayın.
Volume and 3d3
Həcm = 10 x 6 x 5 = 300 sm3 (həcm üçün kub ölçü vahidləridir)
 
Qeyd: Sahə üçün isə həcmlər toplana və ya çıxıla bilər.
 
Məsələn:
Düzbucaqlı paralelepipedin aşağıdakı şəkildə göstərildiyi kimi mərkəzdən kənarlaşdırılmış düzbucaqlı kəsiyi var. Qalığın həcmini hesablayın.
Volume and 3d4
Ümumi həcm = 20 x 10 x 6 = 1200sm3
Kəsilmiş kəsiyin həcmi = 5 x 10 x 2 = 100sm3
Qalığın həcmi = 1200 – 100 = 1100sm3

Prizma
 

Prizmanın Həcmi
Prizma otracaqları bərabər olmaqla paralel müstəvilər üzərində olan ixtiyari çoxbucaqlı, qalan üzləri isə paraleloqramdan ibarət olan fəza fiqurudur.Aşağıda göstərilən nümunədəki kimi.
Üçbucaq prizma
Volume and 3d5
Prizmanın həcminin düsturu
 
Prizmanın həcmi = otracağın sahəsi x hündürlük
Məsələn
Üçbucaq prizmanın həcmi (yuxarıda) = üçbucağın sahəsi x hündürlük
= (½ x10 x 6) x 20
= 30 x 20
Həcm = 600sm3
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.