skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
İstilik Enerjisinin ötürülməsi (Yuxarı)
 
İstiliyin ötürülməsi | İnfraqırmızı şüalanma  | Enerjiyə az tələbatlı binalar
 
İstiliyin ötürülməsi

Maddənin müxtəlif tərəfləri müxtəlif temperaturlara malik olduqda yüksək temperaturlu enerji (istilik enerjisi) ötürülür. O yüksək temperaturlu sahədən daha aşağı temperaturlu digər birinə ötürülür. .

İstilik ötürülmənin 3 növü var: istilik keçirmə, konveksiya və şüalanma.
 

İstilik keçirmə maddənin yerdəyişməsi olmadan istiliyin verilməsidir.

Metallar yaxşı keçiricilərdir, çünki metal nə qədər isti olsa, strukturda olan vibrasiya ionlarınında daha çox kinetik enerji olar.

Bu enerji metallar vasitəsi ilə yayılan və digər elektron və ionlar ilə toqquşan sərbəst elektronlar tərəfindən metalın daha soyuq hissələrinə verilir

Qeyri-metallar adətən zəif keçiricidirlər (izolyatorlar).
 

Konveksiya maye və qazlarda baş verir.

Zərrəciklər yüksək temperatura malik sahədən daha aşağı temperaturda olan digər birinə tərəf axa bilər.

Maye içərisində istiləşən hissələr daha uzağa və daha sürətlə hərəkət edir və qaz və mayenin genişlənməsinə səbəb olur.

İsti zonalar soyuqlardan daha az sıxlığa malikdirlər, belə ki, onlar qalxır və daha soyuq, daha yüksək sıxlığa malik maye ilə əvəz olunurlar.

Konvektiv cərəyanlar istiliyi dövr etdirən mayedə formalaşırlar.
 

İstilik radiasiyası dalğalar ilə enerjinin ötürülməsidir.

O vakuum vasitəsi ilə baş verə bilər, çünki o zərrəciklərin yerdəyişməsinə səbəb olmur.

İnfraqırmızı şüalanma

İnfraqırmızı şüalanma istilikdir.

Bütün isti vücudlar infraqırmızı şüalanma buraxır. Obyekt nə qədər çox isti olsa, o qədər istilik radiasiya olunar.
 

Eyni temperaturda olan tünd, tutqun səthlər açıq, parlaq səthlərə nisbətən daha çox radiasiya buraxır.
 

Tünd, tutqun səthlər radiasiyanın yaxşı uducularıdır (pis reflektorlar).

Açıq, parlaq səthlər radiasiyanın yaxşı reflektorlarıdır (pis uducular).

Buna görə də yayda qara maşınlar açıq rənglərə nisbətən daha çox qızırlar.

Enerjiyə az tələbatlı binalar

Aşağıdakı şəkil tipik evdən istilik enerjisinin itməsi yollarını göstərir.

house_heat_loss

İtkilər bir-neçə yolla azaldıla bilər:

  • Mansard izolyasiyasında kiçik boşluqlarda havanı tutub saxlayan materiallardan istifadə edilir. Hava zəif keçiricidir, belə ki, dam vasitəsi ilə daha az istilik yox olur.
  • İkiqat şüşəli pəncələrin 2 şüşə qatı var. Qatlar arasında hava saxlanılır. Bu konveksiya və istilik keçiricilik nəticəsində yaranacaq istilik itkisini azaldır.
  • Divar izolyasiya oyuğu divarlar vasitəsi ilə istilik itkisinin qarşısını almaq üçün iki kərpic qatı arasındakı havanı tutub saxlayır
  • Pəncərələr və qapıların ətrafındakı baca qapaqları isti havanın itməsini və soyuq havanın evə daxil olmasını dayandırır.
  • Xalçalar cərəyan edən yelin qarşısını almağa kömək edir, belə ki, istiliyin konveksiya ilə itməsini azaldır.

Binalarda enerji xərcləri aşağıdakı kimi azaldıla bilər:

  • işıqların keçirilməsi
  • aşağı enerjili balonlardan istifadə edilməsi
  • dərəcə ilə mərkəzi istilik termostatlarında tənzimlənmənin azaldılması
  • qızdırıcı boruların və isti su çənlərinin izolyasiyası
  • içəri qapıların bağlı saxlanması

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.